Сургуулийн өмнөх боловсрол, Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт