Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар зарим авах арга хэмжээний тухай