МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолын хавсралт МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 1. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн  тухай” хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн  3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасан байгууллага нь (цаашид “байгууллага” гэх), 7 дугаар зүйл, 8.1 дэх хэсэг, 9, 10 дугаар

Нийтлэсэн: 2018-11-22 | Үзсэн: 33406Дэлгэрэнгүй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дотоод дүрэм

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дотоод дүрэм Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын /цаашид “Газар” гэх/ төрийн албан хаагчийн /цаашид “Ажилтан” гэх/ хууль тогтоомжоор хүлээсэн эрх, үүрэг, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үүргээ биелүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож хэвшүүлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү

Нийтлэсэн: 2018-11-22 | Үзсэн: 33403Дэлгэрэнгүй